Reglement vanaf 25 maart 2019

Artikel 1 - Samenwerkingsverband Bibliotheken in Limburg

Bibliotheek Oudsbergen participeert aan een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse bibliotheken. Dit samenwerkingsverband houdt in dat gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken recht hebben op een gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken.  

Een overzicht van de deelnemende bibliotheken is raadpleegbaar op http://zoeken.limburg.bibliotheek.be/.

Artikel 2 - Gebruikersreglement

Dit reglement is van toepassing in de Bibliotheek Oudsbergen, die de volgende vestigingen omvat:

- vestiging Meeuwen-Gruitrode, Dorpsstraat 46, 3670 Oudsbergen

- vestiging Opglabbeek, Gildenstraat 10, 3660 Oudsbergen

De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door de gemeenteraad van Oudsbergen vastgesteld in een gemeentelijk retributiereglement. Dat maakt integraal deel uit van dit gebruikersreglement, en wordt toegevoegd als bijlage.

Ook de bijlage met de sluitingsdagen en openingstijden van de Bibliotheek Oudsbergen is een onderdeel van dit gebruikersreglement.

Artikel 3 - Toegankelijkheid

De Bibliotheek Oudsbergen is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar. De afdeling voor volwassenen is toegankelijk voor kinderen (- 12 jaar) onder begeleiding van een volwassene.

Alleen wie 15 minuten voor sluitingstijd in de bib aanwezig is, kan op volledige dienstverlening rekenen.

Artikel 4 – Lidmaatschap en dienstverlening

Een lidmaatschap verkrijgt men op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden.

Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Van zodra een gebruiker lid is van Bibliotheek Oudsbergen, maakt hij/zij gebruik van de identiteitskaart als lidkaart. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een lidkaart.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn lidkaart.

Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee en verlies of diefstal meldt hij meteen aan de bibliotheek. Om misbruik te vermijden, wordt de lidkaart onmiddellijk geblokkeerd.

Bij verlies van de kaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

Het lidmaatschap geeft recht op het uitlenen en reserveren van materialen, het raadplegen van digitale informatie, het gebruik van de internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, wifi en andere apparaten die ter beschikking worden gesteld. In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal voorzieningen en diensten voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Hiertoe gelden specifieke regelingen.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van elke vestiging van de Bibliotheek Oudsbergen volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel.

De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.

Tarieven lidmaatschap en comfortdiensten: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 5 - Aantal te lenen materialen

Elke lener kan per vestiging 20 materialen uitlenen. Kinderen tot 12 jaar kunnen enkel jeugdmaterialen ontlenen.

Tijdelijke of permanente afwijkingen op dit aantal zijn mogelijk voor specifieke deelcollecties. Bepaalde materialen zijn niet uitleenbaar, zoals dagbladen, de nieuwste tijdschriftennummers, e.a.

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid materialen

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en moet deze controleren op beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te verlaten. Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

De lener mag de uitgeleende materialen niet verder, aan derden, uitlenen.

De Bibliotheek Oudsbergen is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de lener door gebruik van geleende materialen zoals cd’s, dvd’s of games.

Artikel 7 - Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

Artikel 8 - Verlies, beschadiging

Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 9 - Leentermijn en verlengen

De leentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen).

Verlengen – in de bibliotheek, telefonisch, via mail of de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ – kan 1 keer voor een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn. De lener neemt zelf het initiatief voor de verlenging van de leentermijn van de materialen. Telefonisch verlengen kan alleen tijdens de openingsuren.

Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener automatisch een herinneringsmail indien hij/zij het mailadres heeft doorgegeven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

Artikel 10 - Inleverbus

Beide bibliotheekvestigingen beschikken over een inleverbus. Leners kunnen de materialen die ze uitleenden op ieder moment van de dag (24 uur op 24, 7 dagen op 7) inleveren via deze bus. Deze bevindt zich in Meeuwen aan voorkant van de bibliotheekvestiging (Dorpsstraat) en in Opglabbeek aan de zijkant van het Troempeelke.

Materialen inleveren via de inleverbus doe je op eigen risico.

De registratie van de inlevering wordt door het personeel verwerkt tijdens de eerstvolgende dag waarop de bibliotheek geopend is.

Kijk steeds goed na of alle materialen volledig zijn. Onvolledige materialen worden niet ingenomen!

De uitleentermijn van de materialen die je nog in je bezit hebt, wordt niet automatisch verlengd.

De te betalen vergoedingen blijven openstaan totdat je ze tijdens een volgend bibliotheekbezoek vereffent.

Artikel 11 - Overschrijden leentermijn

Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding alsook administratieve kosten. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de leentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend. Eén week na de inlevertermijn start de aanmaningsprocedure. Indien een lener geen gevolg geeft aan de oproep, wordt de kostprijs van de uitgeleende materialen volledig in rekening gebracht. De lener blijft in dat geval geblokkeerd totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald.

Tarieven maningskosten: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 12 - Reserveren

Reserveren – in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ is mogelijk. Zowel uitgeleende als aanwezige materialen kunnen gereserveerd worden. De lener kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren in elke vestiging van Bibliotheek Oudsbergen. Gereserveerde materialen moeten binnen 7 kalenderdagen afgehaald worden. Telefonisch reserveren kan alleen tijdens de openingsuren.

Tarieven reservering: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 13 - Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Materialen uit andere bibliotheken kan de lener aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer.  De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

Zodra het gevraagde item ter plaatste is, krijgt de lener 7 kalenderdagen de tijd om het boek af te halen. De uitleentermijn van deze materialen wordt door de versturende bibliotheek bepaald en dient te worden gerespecteerd daar een verlenging hier niet mogelijk is.

Tarieven IBL: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 14 - Gedragscode

Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat iedere bibliotheekbezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode.

  • Roken is verboden.
  • Eten en drinken zijn enkel toegestaan in een daarvoor voorziene ruimte.
  • Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden.
  • De stilte moet gerespecteerd worden. Roepen is niet toegestaan.
  • Bibliotheekcollecties worden met respect behandeld. Het invullen van puzzels, kruiswoordraadsels e.d. in de aanwezige dagbladen en tijdschriften is niet toegestaan.
  • Het meubilair wordt met respect behandeld. Je mag zitten op de stoelen en zetels, niet op zetelleuningen, vensterbanken, werkbanken of tafels. De zetels, stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden.
  • Het gebruik van mobiele telefoontoestellen is enkel toegelaten als het de andere bibliotheekbezoekers niet stoort.
  • De toiletten zijn vrij toegankelijk voor elke bezoeker op voorwaarde dat met respect wordt omgegaan met de voorzieningen. Wc-papier, papieren zakdoekjes e.d. mogen niet in de toiletten geworpen worden. Gebruik hiervoor de daarvoor voorziene vuilbakken.
  • Kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een volwassene. De begeleider is gedurende het volledige bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de kinderen.
  • Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder.

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast kan de bibliotheekgebruiker voor langere periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

Artikel 15 - Orde

De bibliotheekgebruiker wordt aangeraden om tassen, boekentassen, jassen, paraplu’s, e.d. in de vestiaire op te bergen, of op een daartoe bestemde plaats.

Artikel 16 - Ongevallen, verlies en diefstal van persoonlijke spullen

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen van de bibliotheekgebruikers.

Artikel 17 - Openingstijden en sluitingsdagen

De openingstijden en sluitingsdagen van de Bibliotheek Oudsbergen worden vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudsbergen. Ze worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker gecommuniceerd en kunnen ook geraadpleegd worden op www.oudsbergen.be/bibliotheek

Openingstijden en sluitingsdagen: zie bijlage 2

Artikel 18 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.

De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en verbeteren.

De bibliotheekgebruiker kan zelf zijn leenhistoriek bewaren in de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’, indien hij dit wenst.

De individuele bibliotheekgegevens worden slechts bewaard voor een periode dat de documenten zijn uitgeleend, of zolang dat de bibliotheekgebruiker nog een openstaande rekening heeft.

Enkel met de schriftelijke toestemming van de bibliotheekgebruiker mag de bibliotheek de uitleengegevens bijhouden voor persoonlijk gebruik van de aanvrager of voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 19 – Internet en wifi in de bib

Internetcomputers zijn gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bib.

Elke ingeschreven gebruiker ouder dan 12 jaar heeft de mogelijkheid om na voorlegging van zijn/haar geldige bibliotheekpas, en voor zover de infrastructuur dit toelaat, om gratis gebruik te maken van een computer met internetverbinding in de bibliotheek.

Indien een bezoeker gebruik maakt van een internetcomputer met de bibliotheekpas van een andere gebruiker leidt dit tot blokkering van zowel het eigen lidmaatschap als het lidmaatschap van de betreffende lener.

Informatie uit Internet kan via een printer worden afgedrukt op papier dat door de bibliotheek ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde prijs als voor een fotokopie. Elke pagina waarvoor een drukopdracht wordt gegeven, moet betaald worden. Printen is enkel mogelijk bij gebruik van de internetcomputers die door de bibliotheek beschikbaar gesteld worden.

De bibliotheekvestigingen in Oudsbergen beschikken over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen gratis onbeperkt gebruik maken van dit draadloos netwerk tijdens de openingsuren van de vestigingen.

De gebruiker moet al het nodige doen om de internettoegang normaal te laten functioneren. De studiesfeer in de bibliotheek mag niet verstoord worden. Daarom is het niet toegestaan om met meerdere personen achter één internetcomputer plaats te nemen. Het is ook niet toegestaan om activiteiten op het internet uit te oefenen die andere bibliotheekbezoekers kunnen hinderen. Aan de balie zijn hoofdtelefoons beschikbaar voor activiteiten waarbij geluid is vereist.

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de internettoegang leidt tot sancties, afhankelijk van de aard van de inbreuk. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris, bijgestaan door de systeembeheerder, de te betalen vergoeding en eventuele sancties.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van of het niet optimaal functioneren van internet.

Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en beoordelen van de resultaten van de zoekacties. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites.

Met betrekking tot internetgebruik kan het bibliotheekpersoneel behulpzaam zijn met algemene zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de internettoegang in de bibliotheek ligt bij de gebruiker.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 20 - Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een digitaal of papieren exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op voorstel van de verantwoordelijke van de bibliotheek het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar de bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij een adviesorgaan van de gemeente Oudsbergen. In afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van kracht.

Artikel 19 - Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 28 maart 2019.

Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudsbergen op 21 januari 2019.

 

Bijlage 1: Retributiereglement Bibliotheek Oudsbergen

Artikel 1

Vanaf 27 maart 2019 wordt er een retributie geheven door Bibliotheek Oudsbergen.

Artikel 2

De retributie bedraagt:

 

 

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage

Lidmaatschap: - personen jonger dan 18 jaar

                           - personen vanaf 18 jaar
Waarborg voor buitenlanders en toevallige gebruikers

geen bijdrage
5,00 euro
24,00 euro

Nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal

2,50 euro

Lenen van materialen, van welke aard ook

gratis

 

Comfortdiensten

 

Reserveren van materialen (incl. verwittigingsbericht)

 1 euro per materiaal

Lenen bij andere bibliotheken (IBL):
- bij een andere Belgische openbare bibliotheek
- bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek
- kostprijs aangevraagde kopie ongeacht het aantal
- bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopieën)

 

3,00 euro
8,00 euro
3,00 euro
prijs aangerekend door de uitlenende instelling

Fotokopiëren en printen:
- zwart-wit A4
- zwart-wit A3
- kleur A4
- kleur A3

 

- kaart 20 eenheden

- kaart 50 eenheden

- kaart 100 eenheden

0,10 euro (1 eenheid)

0,20 euro (2 eenheden)

0,70 euro (5 eenheden)

1,00 euro (10 eenheden)

 

2,00 euro

5,00 euro

10,00 euro

Raadpleging internet

gratis

 

Retributiegeld

 

Het laattijdig terugbrengen van materialen:

- vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn
- per materiaal per dag
- portkosten 1e herinneringsbrief

- portkosten 2e herinneringsbrief

- portkosten materiaalvergoedingsnota
- portkosten laatste herinneringsbrief

0,10 euro
gratis

gratis

1,00
6, 00 euro

Bij beschadiging, verlies, diefstal van het materiaal:

 


- beschadigd cd-doosje
- beschadigd cd-rom of dvd-doosje

 

kostprijs materiaal + 20 %
administratiekosten

0,70 euro
0,70 euro

 

 

Bijlage 2: Openingstijden en sluitingsdagen Bibliotheek Oudsbergen

Artikel 1

De Bibliotheek Oudsbergen is gesloten op volgende dagen:

- wettelijke feestdagen: 1 januari (nieuwjaarsdag),  2 januari (2e nieuwjaarsdag), Pasen en paasmaandag, O.L.H.-Hemelvaart, Pinksteren, pinkstermaandag, 1 mei (Feest van de Arbeid), 11 juli (Feest van Vlaamse Gemeenschap),  21 juli (Nationale Feestdag),  15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen),  2 november (Allerzielen),  11 november (Wapenstilstand), 25 december (Kerstmis), 26 december (2e kerstdag)

Op 24 en 31 december sluit de bibliotheek om 17.00 uur.

Daarnaast zijn er in functie van vakantieperiodes en/of brugdagen, lokale evenementen of feestdagen,
teambuilding of vorming,  extra sluitingsdagen en/of aangepaste openingstijden mogelijk. Die worden tijdig gecommuniceerd via gedrukte en digitale communicatiekanalen.
           

Artikel 2

De vestigingen van de Bibliotheek Oudsbergen hanteren de volgende openingsuren:

 

Vestiging Meeuwen-Gruitrode

Vestiging Opglabbeek

Openingsuren

Maandag

Onbemand (9-12)         14.00 – 17.00

                                          14.00 – 19.00

Dinsdag

                                         14.00 – 17.00

Onbemand (9-12)          14.00 – 19.00

Woensdag

Onbemand (9-12)         14.00 – 19.00

                                          14.00 – 17.00

Donderdag

                                         14.00 – 19.00

Onbemand (9-12)          14.00 – 17.00

Vrijdag

 

Onbemand (9-12)

Zaterdag

 

10.00 – 12.00

Zondag

10.00 - 12.00

 

Artikel 3

Tijdens de maanden juli en augustus hanteren de vestigingen van de Bibliotheek Oudsbergen 
volgende openingsuren:

 

Vestiging Meeuwen-Gruitrode

Vestiging Opglabbeek

Openingsuren

Maandag

Onbemand (9-12)         14.00 – 17.00

                                         

Dinsdag

                                        

Onbemand (9-12)          14.00 – 19.00

Woensdag

Onbemand (9-12)         14.00 – 19.00

                                         

Donderdag

                                        

Onbemand (9-12)          14.00 – 17.00

Vrijdag

 

 

Zaterdag

 

10.00 – 12.00

Zondag

10.00 - 12.00